اخبار
  Ø¢Ú©Ù‡ÛŒ مجمع عمومی 1393
  پيش بيني درآمد/تقسيم هرسهم سال 90-91
  تماس با امور سهام شركت مارگارين
  فرم اعلام شماره حساب جهت پرداخت سود سهام داران
  جدول زمانبندي پرداخت سود سال 90-91
  آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت مارگارين Ùˆ بهشهر 1392
  آگهي مجمع عمومي عادي ساليانه شركت مارگارين Ùˆ بهشهر
  آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت مارگارين (سهامي عام)
  آگهي پرداخت سود سهام شركت مارگارين ( سهامي عام)
  آگهي دعوت به مجمع عمومي شركت مارگارين

گزارش هاي مالی گزارش افزايش سرمايه مارگارين پیش بینی درآمد هر سهم بيانيه ثبت مارگارين برآورد سود شرکت سال 1384 گزارش هيات مديره به مجمع صورت هاي مالي نه ماهه حسابرسي شده سال 1385 گزارش هيات مديره به مجمع صورت هاي مالي يك ساله حسابرسي شده صورت هاي مالي شش ماهه حسابرسي شده سال 1386 گزارش هيات مديره به مجمع صورت هاي مالي يك ساله حسابرسي شده صورت هاي مالي شش ماهه حسابرسي شده سال 1387 گزارش هيات مديره به مجمع صورت هاي مالي يك ساله حسابرسي شده سال 1388 گزارش هيات مديره به مجمع صورت هاي مالي سال 1389 گزارش هيات مديره به مجمع صورت هاي مالي سال 1390 گزارش هيات مديره به مجمع صورت هاي مالي سال 1392 صورتهاي مالي مياندورهاي 9 ماهه صورتهاي مالي مياندورهاي 6 ماهه

 تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت (سهامی عام مارگارین) میباشد.
                                         طراحی وبسایت : طراحی نوین